Novosti Najnovije novosti vezane za Savez Slovaka Hrvatske

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2019

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 11 vnútorného predpisu č. 2/2017 vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2019

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 (ďalej len „žiadosti“) na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti:

a) vzdelávanie, veda a výskum,
b) kultúra,
c) informácie,
d) médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2019 podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva i naďalej najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.

Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

***

Základnými kritériami na posúdenie žiadosti sú:

a) súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020 a s prioritami úradu,

b) kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,

c) prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,

d) predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,

e) vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a

vnútorných predpisoch úradu a poskytovať úradu súčinnosť pri vyúčtovaniach.

***

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky – prostredníctvom elektronického online systému TU. Žiadosť o poskytnutie dotácie a Zmluva o poskytnutí dotácie musia byť v súlade s ustanoveniami nových smerníc č. 2 a č. 3/2017 z 2. augusta 2017, zverejnenými na našej webovej stránke. Žiadosti vyplnené na starých tlačivách nebudú akceptované.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte teritorialitu zodpovedného za Vašu krajinu.

***

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Žiadosti vrátane povinných príloh sa predkladajú úradu najneskôr do 30. novembra 2018, pričom rozhodujúci je dátum registrácie v elektronickom systéme a dátum poštovej pečiatky na obálke písomne zaslanej žiadosti.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná odborom teritoriálnym a ekonomicko-dotačným a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2019. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom dotačného systému vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

Žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Komunikácia ohľadom odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne prostredníctvom elektronického systému. Žiadateľovi príde na e-mail, ktorý uviedol, informácia o tom, že v systéme má správu týkajúcu sa jeho žiadosti o dotáciu.

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ) a boli predložené úradu v stanovenom termíne.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ktoré sú prílohami tejto výzvy. Odpovede týkajúce sa často kladených otázok ohľadne dotačného procesu (Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu) nájdete takisto v prílohách tejto výzvy.

***

Časový harmonogram dotácií 2019:

do 30. 11. 2018 – lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2018,

do 31. 12. 2018 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva), do 31. 01. 2019 – spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,

do 01. 03. 2019 – zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,

od 15. 03. 2019 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií.

***

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2019:

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu

Príloha č. 2: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Príloha č. 3: Špecifikácia projektu zameraného na vydávanie kníh, časopisov a audiovizuálnej tvorby
Príloha č. 4: Špecifikácia projektu pre školy, vzdelávacie a kultúrne centrá
Príloha č. 5: Špecifikácia projektu pre rekonštrukcie a zmeny stavieb

Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (spolu)organizovaných úradom v roku 2019:

Úrad bude aj v roku 2019 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať úrad o finančnú podporu na úhradu s tým spojených výdavkov (napr. strava, ubytovanie, cestovné) a to v rámci dotačnej oblasti Kultúra.

Zoznam podujatí:

Palárikova Raková (52. ročník), termín: apríl, Čadca a obec Raková, hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Obec Raková,Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko (27. ročník), termín: jún, Nové Zámky, organizátori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, ZŠ na Nábrežnej. ul. v Nových Zámkoch a ÚSŽZ,Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, termín: 5. júl, Bratislava, hlavný organizátor: ÚSŽZ,Krajanská nedeľa a Dolnozemský dvor v rámci 54. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (46. ročník Krajanskej nedele, 6. ročník Dolnozemského jarmoku), termín: júl, Detva, hlavní organizátori: Mesto Detva, ÚSŽZ,Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (23. ročník), termín: júl, Dulovce, hlavní organizátori: Obec Dulovce a Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach,

Bratislava 1. októbra 2018

JUDr. Ján Varšo, CSc., v. r.
predseda

18. Dni slovenskej kultúry

Program Dní slovenskej kultúry 2018

Štvrtok - 30.08.2018

 15.30 – Volosko

 • Spomienka na Svetozára Hurbana Vajanského pri jeho pamätnej tabuli

17.00 – MS Rijeka, Korzo 35,

         - privítanie hosti,
         - výstava obrazov ľudových krojov Slovenska

18.00 -Trg Karoline Riječke - Rijeka

 • Spomienka na vysťahovaných Slovákov vkladaním venca do mora,
  krátky kultúrny program/MS Rijeka, FS Gelovianka-/SR

19.30 – Hrvatska čitaonica Trsat , J,Rakovca, Rijeka

 • Slávnostné otvorenie Dní slovenskej kultúry
 • Pozdrav a príhovor hostí /predstavitelia všetkých skupín
 • Ochotnícke divadlo MS Radoš , predstavenie ,,Ja do krčmy nepôjdem,,
 • Občerstvenie

Piatok - 31.08.2018

 9.00 - 16.00 - Trg 111. brigáde HV Rijeka

.     sprievod učastnikov folklórnych skupín mestom

 • Ponuka slovenských špecialít MS Rijeka ,MS Radoš a hostí zo Slovenska a Maďarska
 • Ukážka výroby syrových špecialít /Smolikova
 • Slovenské remeslá a suveníry/ Ježik  
 • Kultúrny program: FS Gelovianka , Dychová hudba Sebechleby, FS Bystričan, DFS Bystrinka,
  FS Dubravček,SS Mužaci Moravia/SR, Zelený veniec, FS Borovenka/HU

         Sobota - 01.09.2018

16.00 – 18.00 - Autokemp Oštro - Kraljevica

 • Prezentácia slovenskej kultúry - suveníry, gastro ponuka MS Rijeka a hostí
 • Kultúrny program folklórnych skupín

Tešíme sa na Vašu účasť!

3. Grahijada na Radošu - 3. Fazuľovy kotlík

Dana 4.8.2018. u organizaciji Matice slovačke Radoš održat će se 3. Grahijada na Radošu - Fazuľovy kotlík. U natjecateljskom dijelu u 17:00 sati počinje natjecanje kuhara amatera. Svi sudionici će imati jednake osnovne namjernice koje osigurava organizator, dok začine donose sami. Tijekom natjecanja održat će se i 5. dječja likovna radionica Ljetna škola MS Radoš od 17:00 do 19:00 sati gdje će djeca praviti veliku razglednicu grada Iloka. Od 19:00 do 20:00 članovi MS Radoš, folklorne dječje i starije skupine, kazališne skupine i pjevačke skupine i gostujuća društva, izvest će kulturni program s tematikom berbe graha i njegove obrade.

Nakon završenog kuhanja graha, radionice i kulturnog programa uslijedit će ocjenjivanje skuhanog graha od strane samih natjecatelja. Svatko od sudionika dobit će zahvalnicu za sudjelovanje a prva tri mjesta diplome, pehar i prigodne nagrade. Nakon dodjele nagrada uslijedit će zabavni dio programa.

Ovaj gastro-kulturno-likovno-zabavni program omogućili su sljedeći pokrovitelji: generalni pokrovitelji Vlada Republike Hrvatske – Savjet za nacionalne manjine u RH, supokrovitelji: Grad Ilok, Vukovarsko – srijemska županija, Ured saborskog zastupnika za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimira Bileka, Iločki podrumi d. d., Vinarija Srijem.

Prijave natjecatelja se zaprimaju osobno ili na tel +385 91 1986 003 (Zlatko Pucovski) do 2.8.2018. godine. Rezervacija/kotizacija po ekipi iznosi 30 kn i treba biti uplaćena do 2.8.2018. godine. U ekipi mogu biti najviše dvije osobe te se kuha količina za 10 osoba. Kotliće donose sami natjecatelji. Drvo za kuhanje osigurava organizator. Skuhani grah će se predati organizatoru koji će moći kušati svi posjetitelji ovog događanja.

DOBRO DOŠLI I DOBAR TEK!!!

MATICA SLOVAČKA RADOŠ