Novosti Najnovije novosti vezane za Savez Slovaka Hrvatske

Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku

Organizovať tohtoročné valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku mala česť Matica slovenská v Iloku, ktorá si zároveň v decembri pripomenula svoje 20. výročie. Valné zhromaždenie sa konalo v priestoroch Slovenského národného domu v Iloku v sobotu 16. decembra. V práci valného zhromaždenia účinkovali predstavitelia všetkých pätnástich Matíc slovenských z celého Chorvátska a Slovenského kultúrneho centra z Našíc. Svojou prítomnosťou poctili toto podujatie aj predstavitelia spoločenského a politického života v Chorvátsku: poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek a jeho tajomníčka Lidija Horvatová, predstaviteľky Vukovarsko-sriemskej župy, Zrinka Čobankovićová a Renata Banožićová, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny Vukovarsko-sriemskej župy Milan Pucovsky, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Ilok Vladimir Knapček ako aj primátorka mesta Ilok Marina Budimirová. Na začiatku programu najprv odzneli hymny Chorvátskej a Slovenskej republiky a potom členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra MS z Iloku privítali všetkých prítomných krátkym programom. V programe sa predstavila spevácka skupina dospelých a mládeže vianočnými pesničkami a Ana Fabryová prečítala báseň Vianoce v Iloku.

2

 

Na začiatku valného zhromaždenia predseda MS z Iloku Vlatko Mudroh privítal a pozdravili všetkých prítomných a zaželal úspešnú prácu na valnom zhromaždení. Následne všetkých prítomných pozdravil predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra a navrhol denný poriadok a pracovné orgány valného zhromaždenia. Navrhnuté bolo Pracovné predsedníctvo v zložení: predsedajúci Mirko Vavra a členovia Margita Rekić-Grolmusová a Vlatko Mudroh, ďalej verifikačná komisia v zložení: predsedníčka Rozalija Kukučková a členovia Franjo Drga a Pavel Treger, schvaľovacia komisia v zložení: predseda Josip Krejči, členovia Emil Dorčak a Zlatko Pucovski, zapisovateľka Branka Baksová; overovatelia zápisnice Tatjana Seničaninová a Helena Paulićová.

7

Návrh na Denný poriadok a pracovné orgány bol jednomyseľne schválený. Správu o činnosti Zväzu Slovákov na rok 2016 podal predseda Mirko Vavra, zatiaľ čo finančnú správu Zväzu Slovákov na rok 2016 predstavila tajomníčka Branka Baksová. Správu o činnosti Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a finančnú správu na rok 2016 prečítala riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová. Ivan Hanižjar podal správu dozorného výboru pre Zväz Slovákov, ako aj pre Slovenské kultúrne centrum v Našiciach na rok 2016. Plán činnosti na rok 2018 ako aj kalendár podujatí predstavil predseda Mirko Vavra. Finančný plán na rok 2018 prezentovala tajomníčka Branka Baksová. Plán činnosti a finančný plán Slovenského kultúrneho centra v Našiciach predstavila riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová. Správy o činnosti, finančné správy a správy dozorného výboru Zväzu Slovákov a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach na rok 2016 ako aj finančné plány a programy na rok 2018 boli schválené prítomnými delegátmi. Taktiež je schválené aj rozhodnutie, že sa zvyšok finančných prostriedkov z roku 2016 Zväzu Slovákov využil do 31.03.2017 a zvyšok finančných prostriedkov Slovenského kultúrneho centra Našiciach na rok 2016 využije v priebehu roku 2017. Verifikačná komisia konštatovala, že bolo prítomných 51 od 60 delegátov, takže sú všetky rozhodnutia právoplatné.

Prítomným sa prihovorila primátorka mesta Ilok Marina Budimirová, ktorá ich privítala v meste Ilok a zdôraznila dobrú spoluprácu s ilockými Slovákmi a pochválila ich prácu na kultúrnom poli. Poslanec Vladimir Bilek sa tiež prihovoril, pozdravil všetkých a poprial šťastné a veselé vianočné a novoročné sviatky. Zároveň odovzdal aj darček predsedovi Vlatkovi Mudrohovi a zagratuloval Matici slovenskej v Iloku k jej 20. výročiu.

V mene schvaľovacej komisie člen Zlatko Pucovski navrhol nasledujúci záver:

- správy o činnosti a finančné správy Zväzu Slovákov, Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a správy dozorného výboru na rok 2016 boli jednomyseľne schválené.

- plány činnosti a finančné plány Zväzu Slovákov, Slovenského kultúrneho centra na rok 2018 boli jednomyseľne schválené.

- bolo schválené rozhodnutie, aby sa zvyšok finančných prostriedkov Zväzu Slovákov využil do 31.03.2017 a zvyšok finančných prostriedkov Slovenského kultúrneho centra využil v priebehu roka 2017.

Záverečná komisia konštatovala, že Valné zhromaždenie potvrdilo záväzok Slovákov z celého Chorvátska - cez model činnosti Zväzu Slovákov vykonávať aj časť svojich práv, a to zjednoteným financovaním kultúrneho amaterizmu, podujatí, vydavateľstva a informovania a kapitálových investícií. Zväz Slovákov sa podľa schváleného plánu a programu na rok 2018 aj naďalej bude usilovať prostredníctvom prihlásených programov na Radu pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Úrad pre ľudské práva príslušníkov národnostných menšín Chorvátskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a s pomocou poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka realizovať základne ústavné právo na zachovanie slovenskej kultúry a slovenského jazyka. Predložené závery záverečnej komisie boli jednomyseľne schválené. Pod bodom rôzne prezentovala Miroslava Gržinićová návrh na spoluprácu niekoľkých združení zo Slovenska a Branka Baksová predstavila organizáciu FUEN, ktorá na úrovni Európskej Únie pracuje na zachovávaní národnostných menšín.

1

Predseda Vlatko Mudroh na konci všetkým prítomným poprial požehnané nadchádzajúce vianočné sviatky a úspešný novy rok 2018. O 15.30 hodine predseda Mirko Vavra uzavrel valné zhromaždenie, poďakoval sa všetkým delegátom za účasť a hostiteľom za dobrú organizáciu. V rámci osláv 20. výročia MS z Iloku bola predstavená aj fotovýstava o dvadsaťročnej činnosti, ktorú si mohli pozrieť všetci prítomní, a ktorá bude trvať do 2. februára 2018.

19. Keď sa ruža rozvíjala

V poradí 19. festival slovenskej piesni a hudby Slovákov v Chorvátsku „Keď sa ruža rozvíjala“ sa uskutočnil v Jurjevci Punitovskom dňa 4. novembra v rámci oslavy 25. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku. Na podujatí sa zhromaždil nemalý počet hostí a až 400 účastníkov. Festival sa uskutočnil v jurjevskom kultúrnom dome s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupatronáte obce Punitovce, poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka a Rádia Đakovo ako mediálneho podporovateľa. Po chorvátskej a slovenskej hymne v prevedení ženskej speváckej skupiny Matice slovenskej v Jurjevci sa prítomným prihovoril a všetkých privítal predseda MS v Jurjevci Franjo Drga. Podujatia sa zúčastnili vzácni hostia: poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku j. E. Juraj Priputen, členka Rady pre národnostné menšiny v Chorvátsku a tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová, starostka obce Punitovce Jasna Matkovićová, zástupca starostky obce Punitovce Marijan Batorek, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, podpredsedníčka Zväzu pre kultúru Miroslava Gržinićová, zástupkyňa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milina Sklabinská, honorárny konzul Slovenskej republiky v Bekešskej Čabe Igor Furdík, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy Franjo Kanđera, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová, farár Đurica Pardon, vedúca Misijného centra v Josipovci, rehoľná sestra Renata Buňová a ctihodný Dominik Rablovski. Publiku sa príležitostnými slovami prihovorili: Jasna Matkovićová, Branka Baksová, Milina Sklabinská, Vladimir Bilek, Juraj Priputen, Đurica Pardon a Mirko Vavra, ktorý pochválil hostiteľov za prácu, úsilie, dobrú organizáciu a otvoril prehliadku.

Svoje umelecké schopnosti v hudbe a speve prejavilo 14 slovenských a 1 chorvátska spevácka skupina. Prví sa predstavili hostitelia, ženská spevácka skupina MS v Jurjevci a potom nasledovali: Slovenský kultúrno-umelecký súbor Fraňa Strapača MS z Markovca, zmiešaný spevácky súbor „Lira“ z Lipovlian, ženská spevácka skupina MS v Zokovom Gaji, ženská spevácka skupina SKUS bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského a Branko Kanisek, ktorý zahral na fujare, mužská spevácka skupina FS Orava MS v Meďurići, spevácka skupina Slovenka MS z Rijeky, zmiešaná spevácka skupina kultúrno-umeleckého súboru Veseli šokci z Punitoviec, spevácka skupina MS v Míľovciach, zmiešaný spevácky súbor MS z Osijeku a sólo spevák Robert Zgrablić, spevácka skupina Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra MS z Iloku, spevácka skupina SKOS Hviezdoslav MS v Radoši, spevácka skupina SKUS Ivana Brníka Slováka MS z Jelisavca so sólo spevom Slavka Hulaka a hrou na fujarách v predvedení Marka Marenjaka a Danijela Kraljika, spevácka skupina KUS Ondreja Pekara MS v Soľanoch a MS Kukučín-Kuntarić z Jakšića. Všetky speváčky, ktoré sa zúčastnili festivalu na pamiatku a znak úcty dostali ružu. Hostia a účastníci mali príležitosť pozrieť si výstavu ručných prác folklórno-výtvarnej skupiny MS v Jurjevci a výstavu obrazov, ktoré vznikli na výtvarných kolóniách, a ktoré skrášľovali celý priestor Matice a domu. Početní návštevníci sa s nadšením prezreli aj etnokútik so starožitnými predmetmi. 

 

Savez Slovaka Hrvatske

Braće Radića 68, Našice, Republika Hrvatska.