Novosti Najnovije novosti vezane za Savez Slovaka Hrvatske

24. detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku

V sobotu 5. mája 2018 sa uskutočnila 24. detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku. Česť organizovať toto dôležite zväzové podujatie už štvrtýkrát dostala Matica slovenská v Markovci. Podujatie začalo otvorením výstavy v organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek, postavenej v zimných priestoroch matice. Na úvode prítomných pozdravila a so vznikom a obsahom výstavy zoznámila kustódka Centra Tatjana Seničaninová. Výstava bola prvýkrát otvorená pri príležitosti 25. výročia Zväzu Slovákov, a teraz bola znovu postavená ako narodeninový darček Markovčanom, ktorí tohto víkendu oslavovali 25. výročie Matice a 45. výročie Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača. Výstavu príležitostnými slovami otvoril poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek.

Pred začiatkom tanečnej časti programu všetkých účastníkov a hostí v mene Matice slovenskej pozdravila predsedníčka Branka Baksová a v mene Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača predseda Ivan Hanižjar. Podujatia sa zúčastnili aj vzácni hostia: poslanec pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, zástupca primátora mesta Našice Hrvoje Šimić, zástupkyňa veľvyslanca Juraja Priputena Zuzana Chudá, konzulka SR v ChR Linda Karašová, zástupkyňa predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milina Sklabinská, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, podpredseda Zväzu Zlatko Pucovski, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župe Franjo Kanđera a podpredseda Zlatko Dudjak, predsedníčka Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Našice Ana Kanđerová, vedúca Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku pri Chorvátskej knižnici a čitárni Našice Ružica Vinčaková, ako aj predsedovia matíc slovenských a iných združení z Markovca a Našíc. Prítomným sa príležitostnými slovami prihovorili pani Zuzana Chudá, pán Hrvoje Šimić, pani Milina Sklabinská, pán Vladimir Bilek a pán Mirko Vavra, ktorý otvoril prehliadku.

Po príhovoroch vzácnych hostí sa matice slovenské predstavili tým najkrajším, čo majú - a to sú deti. Predstavilo sa až 450 tanečníkov a to z Matíc slovenských v: Markovci, Jurjevci, Josipovci, Radoši, Lipovľanoch, Međurići, Osijeku, Jelisavci, Míľovciach, Iloku, Jakšići a Soľanoch. V programu, ktorý trval až dve aj pol hodiny sa okrem malých matičiarov publiku predstavili aj hosťujúce spolky, Chorvátsky kultúrno-umelecký spolok „Lisinski“ z Našíc a Detský folklórny súbor Cerovina z Rumunska z miesta Čerpotok.

Celé podujatie, ktoré finančne podporila Rada pre národnostné menšiny v Chorvátsku, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Osijecko-baranjská župa a mesto Našice, zaznamenal tím Rádia Našice a redakcia kultúrno-spoločenského časopisu Slovákov v Chorvátsku Prameň.

 foto: D. Siljanoski

Volebné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku

Na Valnom zhromaždení Zväzu Slovákov v Josipovci Punitovskom bol za predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku znovu zvolený Mirko Vavra a za podpredsedu Zlatko Pucovski.

V sobotu 14. apríla sa v Kultúrnom dome v Josipovci Punitovskom zišli na volebnom zhromaždení Zväzu Slovákov 54 delegáti z 15 matíc slovenských a zvolili si nové vedenie.

Po odznení chorvátskej a slovenskej hymny členovia strednej skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku bratov Banasov predviedli pre hostí tanec z Myjavy, po ktorom zúčastnených do Josipovca privítala predsedníčka Matice slovenskej v Josipovci Rozalija Kukučková.

Po slovách predsedníčky Kukučkovej sa prítomným prihovoril predseda Zväzu Mirko Vavra, ktorý pozdravil matičiarov a vzácnych hostí: parlamentného poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu Vladimira Bileka, zástupcu starostky obce Punitovce Marijana Batoreka, konzulku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe Lindu Karašovú, hostí z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) podpredsedu Petera Prochácku a pani Moniku Ďurčaťovú, generálneho konzula v Bekešskej Čabe Igora Furdíka, členku Rady pre národnostné menšiny v ChR Branku Baksovú, predsedov Rád slovenskej národnostnej menšiny (RSNM) Franja Kanđeru v Osijecko-baranjskej (OBŽ) župe a Milana Pucovského vo Vukovarsko-sriemskej župe (VSŽ), predsedu RSNM obce Punitovce Zdenka Komara, riaditeľku Slovenského kultúrneho centra (SKC) v Našiciach Sandru Kraljovú Vukšićovú a predsedu aktívu učiteľov slovenského jazyka Josipa Kvasnovského.

Po schválení rokovacieho poriadku zhromaždenia, zvolení pracovného predsedníctva v zložení: predseda Zväzu Mirko Vavra, tajomníčka Branka Baksová, podpredsedníčka pre kultúru Miroslava Gržinićová a predsedníčka MS v Josipovci Rozalija Kukučková, ako aj verifikačnej, volebnej a záverovej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, prešlo sa na nasledujúci bod. Predseda Zväzu podal správu o činnosti za rok 2017, tajomníčka Branka Baková finančnú správu a správu dozorného výboru Anđelka Štelmová. Správu o činnosti, ako aj finančnú správu za rok 2017 Slovenského kultúrneho centra v Našiciach podala riaditeľka Sandra Krajlová Vukšićová.

                Po správach sa uskutočnila diskusia, do ktorej sa zapojili: poslanec V. Bilek, konzulka L. Karašová, podpredseda ÚSŽZ P. Prochácka, generálny konzul I. Furdík, predsedovia RSNM v OBŽ F. Kanđera a vo VSŽ M. Pucovsky, zástupca starostky M. Batorek a učiteľ slovenčiny J. Kvasnovski. Uvedení hostia pochválili prácu, ktorú Zväz spolu s maticami a SKC v Našiciach vykonáva s cieľom zachovania kultúry, identity a jazyka slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

Pán poslanec Bilek sa poďakoval doterajšiemu predsedníctvu a zdôraznil dobrú spoluprácu so Zväzom Slovákov, maticami slovenskými a SKC v Našiciach. Poďakoval sa aj všetkým inštitúciam a jednotlivcom, ako v Chorvátsku tak aj na Slovensku na spolupráci a starosti o slovenskú národnostnú menšinu. Vo svojom príhovore zdôraznil niekoľko dôležitejších projektov ako sú ukončenie budovy SKC v Našiciach, otvorenie materskej škôlky v Jelisavci a projektov, ktoré matice uskutočnili s podporou Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín v ChR. Pochválil dobrú administratívnu prácu Zväzu, ktorú pozitívne zhodnotila aj štátna revízia.

V mene predsedu ÚSŽZ Jána Varša a vo svojom osobnom mene za pozvanie sa poďakoval podpredseda Úradu Peter Prochácka, ktorý vo svojom príhovore povedal: „Slovenská republika deklarovala v Ústave SR veľmi dôležitú skutočnosť, že Slováci žijúci v zahraničí, ich dejiny a ich kultúra sú integrálnou súčasťou slovenských dejín a slovenskej kultúry. Zaviazala sa, že bude pomáhať Slovákom žijúcim v zahraničí v ich úsilí o zachovanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnych tradícií a slovenského jazyka. Že bude podporovať organizácie a združenia, ktoré si Slováci žijúci v zahraničí zakladajú, aby dosiahli tento cieľ, a že bude pomáhať posilňovať vzťahy Slovákov žijúcich v zahraničí k Slovensku ako krajiny ich predkov. ÚSŽZ je nástrojom pomocou ktorého SR dosahuje tieto ciele a v spolupráci so zväzmi a združeniami sa o to usilujeme. Jedným z takých zväzov je aj Zväz Slovákov v Chorvátsku. Na ÚSŽZ je model, ktorý existuje tu v Chorvátsku, model pomocou ktorého Zväz Slovákov organizačné podchytili krajanský život komunity vnímaný ako veľmi príkladný a veľmi vzorový. Na jednej strane je to model, ktorý zabezpečuje jednotu komunity ako takej, a na druhej strane rešpektuje v plnom rozsahu pestrosť a rozmanitosť jej vnútorného života.V tejto súvislosti sa chcem poďakovať zo srdca Zväzu Slovákov a jednotlivým miestnym maticiam za všetko čo urobili a robia pre zachovanie národnej identity, tradícii, kultúry a jazyka. Chcel by som sa poďakovať aj za príspevok Zväzu Slovákov ku konštruktívnej spolupráci s ÚSŽZ a samozrejme orgánu Chorvátskej republiky za veľmi výraznú a evidentnú podporu, ktorú poskytuje národnostným menšinám všeobecne a slovenskej menšine zvlášť.“

Jeden z bodov zhromaždenia bola aj zmena Štatútu Zväzu Slovákov po ktorej Zväz bude mať len jedného podpredsedu, keďže ingerenciu nad školstvom prevzalo SKC v Našiciach v spolupráci s aktívom učiteľov a dozorcom Andrijom Kuricom. Predsedníctvo avšak bude mať ingerenciu nad všetkými oblasťami, ktoré sa týkajú ich činnosti.

Po rozriešení funkcie predsedníctva, dozorného výboru, likvidátora a návrhu nových členov sa uskutočnila voľba. Za predsedu bol znovu zvolený Mirko Vavra, za podpredsedu Zlatko Pucovski z Radoša a do dozorného výboru členovia Anđelka Štelmová z Lipovlian, Anđela Majdišová z Jurjevca a Ivan Hanižjar z Markovca Našického.

                Znovuzvolený predseda Vavra sa poďakoval za dôveru: „Je to pre mňa veľká česť. Dúfam, že som za tieto 4 roky dokázal, že sa Zväz Slovákov môže stabilizovať a že vieme riešiť problémy. V týchto nasledujúcich 4 rokoch budeme pokračovať ešte lepšie v tom, aby si Zväz Slovákov udržal aj v budúcnosti dobré meno. V tom mi určite pomôže aj nový mladý podpredseda. Ďakujem vám všetkým ešte raz za preukázanú dôveru.“

Na konci valného zhromaždenia predseda privítal členov výskumného tímu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Jaroslava Čukana a Borisa Michalíka, ktorí prezentovali publikáciu „Kultúny potenciál Slovákov v Chorvátsku“.

Savez Slovaka Hrvatske

Braće Radića 68, Našice, Republika Hrvatska.