Novosti Najnovije novosti vezane za Savez Slovaka Hrvatske

Volebné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku

Na Valnom zhromaždení Zväzu Slovákov v Josipovci Punitovskom bol za predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku znovu zvolený Mirko Vavra a za podpredsedu Zlatko Pucovski.

V sobotu 14. apríla sa v Kultúrnom dome v Josipovci Punitovskom zišli na volebnom zhromaždení Zväzu Slovákov 54 delegáti z 15 matíc slovenských a zvolili si nové vedenie.

Po odznení chorvátskej a slovenskej hymny členovia strednej skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku bratov Banasov predviedli pre hostí tanec z Myjavy, po ktorom zúčastnených do Josipovca privítala predsedníčka Matice slovenskej v Josipovci Rozalija Kukučková.

Po slovách predsedníčky Kukučkovej sa prítomným prihovoril predseda Zväzu Mirko Vavra, ktorý pozdravil matičiarov a vzácnych hostí: parlamentného poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu Vladimira Bileka, zástupcu starostky obce Punitovce Marijana Batoreka, konzulku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe Lindu Karašovú, hostí z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) podpredsedu Petera Prochácku a pani Moniku Ďurčaťovú, generálneho konzula v Bekešskej Čabe Igora Furdíka, členku Rady pre národnostné menšiny v ChR Branku Baksovú, predsedov Rád slovenskej národnostnej menšiny (RSNM) Franja Kanđeru v Osijecko-baranjskej (OBŽ) župe a Milana Pucovského vo Vukovarsko-sriemskej župe (VSŽ), predsedu RSNM obce Punitovce Zdenka Komara, riaditeľku Slovenského kultúrneho centra (SKC) v Našiciach Sandru Kraljovú Vukšićovú a predsedu aktívu učiteľov slovenského jazyka Josipa Kvasnovského.

Po schválení rokovacieho poriadku zhromaždenia, zvolení pracovného predsedníctva v zložení: predseda Zväzu Mirko Vavra, tajomníčka Branka Baksová, podpredsedníčka pre kultúru Miroslava Gržinićová a predsedníčka MS v Josipovci Rozalija Kukučková, ako aj verifikačnej, volebnej a záverovej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, prešlo sa na nasledujúci bod. Predseda Zväzu podal správu o činnosti za rok 2017, tajomníčka Branka Baková finančnú správu a správu dozorného výboru Anđelka Štelmová. Správu o činnosti, ako aj finančnú správu za rok 2017 Slovenského kultúrneho centra v Našiciach podala riaditeľka Sandra Krajlová Vukšićová.

                Po správach sa uskutočnila diskusia, do ktorej sa zapojili: poslanec V. Bilek, konzulka L. Karašová, podpredseda ÚSŽZ P. Prochácka, generálny konzul I. Furdík, predsedovia RSNM v OBŽ F. Kanđera a vo VSŽ M. Pucovsky, zástupca starostky M. Batorek a učiteľ slovenčiny J. Kvasnovski. Uvedení hostia pochválili prácu, ktorú Zväz spolu s maticami a SKC v Našiciach vykonáva s cieľom zachovania kultúry, identity a jazyka slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

Pán poslanec Bilek sa poďakoval doterajšiemu predsedníctvu a zdôraznil dobrú spoluprácu so Zväzom Slovákov, maticami slovenskými a SKC v Našiciach. Poďakoval sa aj všetkým inštitúciam a jednotlivcom, ako v Chorvátsku tak aj na Slovensku na spolupráci a starosti o slovenskú národnostnú menšinu. Vo svojom príhovore zdôraznil niekoľko dôležitejších projektov ako sú ukončenie budovy SKC v Našiciach, otvorenie materskej škôlky v Jelisavci a projektov, ktoré matice uskutočnili s podporou Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín v ChR. Pochválil dobrú administratívnu prácu Zväzu, ktorú pozitívne zhodnotila aj štátna revízia.

V mene predsedu ÚSŽZ Jána Varša a vo svojom osobnom mene za pozvanie sa poďakoval podpredseda Úradu Peter Prochácka, ktorý vo svojom príhovore povedal: „Slovenská republika deklarovala v Ústave SR veľmi dôležitú skutočnosť, že Slováci žijúci v zahraničí, ich dejiny a ich kultúra sú integrálnou súčasťou slovenských dejín a slovenskej kultúry. Zaviazala sa, že bude pomáhať Slovákom žijúcim v zahraničí v ich úsilí o zachovanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnych tradícií a slovenského jazyka. Že bude podporovať organizácie a združenia, ktoré si Slováci žijúci v zahraničí zakladajú, aby dosiahli tento cieľ, a že bude pomáhať posilňovať vzťahy Slovákov žijúcich v zahraničí k Slovensku ako krajiny ich predkov. ÚSŽZ je nástrojom pomocou ktorého SR dosahuje tieto ciele a v spolupráci so zväzmi a združeniami sa o to usilujeme. Jedným z takých zväzov je aj Zväz Slovákov v Chorvátsku. Na ÚSŽZ je model, ktorý existuje tu v Chorvátsku, model pomocou ktorého Zväz Slovákov organizačné podchytili krajanský život komunity vnímaný ako veľmi príkladný a veľmi vzorový. Na jednej strane je to model, ktorý zabezpečuje jednotu komunity ako takej, a na druhej strane rešpektuje v plnom rozsahu pestrosť a rozmanitosť jej vnútorného života.V tejto súvislosti sa chcem poďakovať zo srdca Zväzu Slovákov a jednotlivým miestnym maticiam za všetko čo urobili a robia pre zachovanie národnej identity, tradícii, kultúry a jazyka. Chcel by som sa poďakovať aj za príspevok Zväzu Slovákov ku konštruktívnej spolupráci s ÚSŽZ a samozrejme orgánu Chorvátskej republiky za veľmi výraznú a evidentnú podporu, ktorú poskytuje národnostným menšinám všeobecne a slovenskej menšine zvlášť.“

Jeden z bodov zhromaždenia bola aj zmena Štatútu Zväzu Slovákov po ktorej Zväz bude mať len jedného podpredsedu, keďže ingerenciu nad školstvom prevzalo SKC v Našiciach v spolupráci s aktívom učiteľov a dozorcom Andrijom Kuricom. Predsedníctvo avšak bude mať ingerenciu nad všetkými oblasťami, ktoré sa týkajú ich činnosti.

Po rozriešení funkcie predsedníctva, dozorného výboru, likvidátora a návrhu nových členov sa uskutočnila voľba. Za predsedu bol znovu zvolený Mirko Vavra, za podpredsedu Zlatko Pucovski z Radoša a do dozorného výboru členovia Anđelka Štelmová z Lipovlian, Anđela Majdišová z Jurjevca a Ivan Hanižjar z Markovca Našického.

                Znovuzvolený predseda Vavra sa poďakoval za dôveru: „Je to pre mňa veľká česť. Dúfam, že som za tieto 4 roky dokázal, že sa Zväz Slovákov môže stabilizovať a že vieme riešiť problémy. V týchto nasledujúcich 4 rokoch budeme pokračovať ešte lepšie v tom, aby si Zväz Slovákov udržal aj v budúcnosti dobré meno. V tom mi určite pomôže aj nový mladý podpredseda. Ďakujem vám všetkým ešte raz za preukázanú dôveru.“

Na konci valného zhromaždenia predseda privítal členov výskumného tímu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Jaroslava Čukana a Borisa Michalíka, ktorí prezentovali publikáciu „Kultúny potenciál Slovákov v Chorvátsku“.

Valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku

Organizovať tohtoročné valné zhromaždenie Zväzu Slovákov v Chorvátsku mala česť Matica slovenská v Iloku, ktorá si zároveň v decembri pripomenula svoje 20. výročie. Valné zhromaždenie sa konalo v priestoroch Slovenského národného domu v Iloku v sobotu 16. decembra. V práci valného zhromaždenia účinkovali predstavitelia všetkých pätnástich Matíc slovenských z celého Chorvátska a Slovenského kultúrneho centra z Našíc. Svojou prítomnosťou poctili toto podujatie aj predstavitelia spoločenského a politického života v Chorvátsku: poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek a jeho tajomníčka Lidija Horvatová, predstaviteľky Vukovarsko-sriemskej župy, Zrinka Čobankovićová a Renata Banožićová, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny Vukovarsko-sriemskej župy Milan Pucovsky, predseda Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Ilok Vladimir Knapček ako aj primátorka mesta Ilok Marina Budimirová. Na začiatku programu najprv odzneli hymny Chorvátskej a Slovenskej republiky a potom členovia Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra MS z Iloku privítali všetkých prítomných krátkym programom. V programe sa predstavila spevácka skupina dospelých a mládeže vianočnými pesničkami a Ana Fabryová prečítala báseň Vianoce v Iloku.

2

 

Na začiatku valného zhromaždenia predseda MS z Iloku Vlatko Mudroh privítal a pozdravili všetkých prítomných a zaželal úspešnú prácu na valnom zhromaždení. Následne všetkých prítomných pozdravil predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra a navrhol denný poriadok a pracovné orgány valného zhromaždenia. Navrhnuté bolo Pracovné predsedníctvo v zložení: predsedajúci Mirko Vavra a členovia Margita Rekić-Grolmusová a Vlatko Mudroh, ďalej verifikačná komisia v zložení: predsedníčka Rozalija Kukučková a členovia Franjo Drga a Pavel Treger, schvaľovacia komisia v zložení: predseda Josip Krejči, členovia Emil Dorčak a Zlatko Pucovski, zapisovateľka Branka Baksová; overovatelia zápisnice Tatjana Seničaninová a Helena Paulićová.

7

Návrh na Denný poriadok a pracovné orgány bol jednomyseľne schválený. Správu o činnosti Zväzu Slovákov na rok 2016 podal predseda Mirko Vavra, zatiaľ čo finančnú správu Zväzu Slovákov na rok 2016 predstavila tajomníčka Branka Baksová. Správu o činnosti Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a finančnú správu na rok 2016 prečítala riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová. Ivan Hanižjar podal správu dozorného výboru pre Zväz Slovákov, ako aj pre Slovenské kultúrne centrum v Našiciach na rok 2016. Plán činnosti na rok 2018 ako aj kalendár podujatí predstavil predseda Mirko Vavra. Finančný plán na rok 2018 prezentovala tajomníčka Branka Baksová. Plán činnosti a finančný plán Slovenského kultúrneho centra v Našiciach predstavila riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová. Správy o činnosti, finančné správy a správy dozorného výboru Zväzu Slovákov a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach na rok 2016 ako aj finančné plány a programy na rok 2018 boli schválené prítomnými delegátmi. Taktiež je schválené aj rozhodnutie, že sa zvyšok finančných prostriedkov z roku 2016 Zväzu Slovákov využil do 31.03.2017 a zvyšok finančných prostriedkov Slovenského kultúrneho centra Našiciach na rok 2016 využije v priebehu roku 2017. Verifikačná komisia konštatovala, že bolo prítomných 51 od 60 delegátov, takže sú všetky rozhodnutia právoplatné.

Prítomným sa prihovorila primátorka mesta Ilok Marina Budimirová, ktorá ich privítala v meste Ilok a zdôraznila dobrú spoluprácu s ilockými Slovákmi a pochválila ich prácu na kultúrnom poli. Poslanec Vladimir Bilek sa tiež prihovoril, pozdravil všetkých a poprial šťastné a veselé vianočné a novoročné sviatky. Zároveň odovzdal aj darček predsedovi Vlatkovi Mudrohovi a zagratuloval Matici slovenskej v Iloku k jej 20. výročiu.

V mene schvaľovacej komisie člen Zlatko Pucovski navrhol nasledujúci záver:

- správy o činnosti a finančné správy Zväzu Slovákov, Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a správy dozorného výboru na rok 2016 boli jednomyseľne schválené.

- plány činnosti a finančné plány Zväzu Slovákov, Slovenského kultúrneho centra na rok 2018 boli jednomyseľne schválené.

- bolo schválené rozhodnutie, aby sa zvyšok finančných prostriedkov Zväzu Slovákov využil do 31.03.2017 a zvyšok finančných prostriedkov Slovenského kultúrneho centra využil v priebehu roka 2017.

Záverečná komisia konštatovala, že Valné zhromaždenie potvrdilo záväzok Slovákov z celého Chorvátska - cez model činnosti Zväzu Slovákov vykonávať aj časť svojich práv, a to zjednoteným financovaním kultúrneho amaterizmu, podujatí, vydavateľstva a informovania a kapitálových investícií. Zväz Slovákov sa podľa schváleného plánu a programu na rok 2018 aj naďalej bude usilovať prostredníctvom prihlásených programov na Radu pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Úrad pre ľudské práva príslušníkov národnostných menšín Chorvátskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a s pomocou poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka realizovať základne ústavné právo na zachovanie slovenskej kultúry a slovenského jazyka. Predložené závery záverečnej komisie boli jednomyseľne schválené. Pod bodom rôzne prezentovala Miroslava Gržinićová návrh na spoluprácu niekoľkých združení zo Slovenska a Branka Baksová predstavila organizáciu FUEN, ktorá na úrovni Európskej Únie pracuje na zachovávaní národnostných menšín.

1

Predseda Vlatko Mudroh na konci všetkým prítomným poprial požehnané nadchádzajúce vianočné sviatky a úspešný novy rok 2018. O 15.30 hodine predseda Mirko Vavra uzavrel valné zhromaždenie, poďakoval sa všetkým delegátom za účasť a hostiteľom za dobrú organizáciu. V rámci osláv 20. výročia MS z Iloku bola predstavená aj fotovýstava o dvadsaťročnej činnosti, ktorú si mohli pozrieť všetci prítomní, a ktorá bude trvať do 2. februára 2018.

Savez Slovaka Hrvatske

Braće Radića 68, Našice, Republika Hrvatska.